1
1.Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT(BHXH huyện): Mã số 501/HNO
501/HNO
2
2. Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT (BHXH Thành phố): Mã số 502/HNO
502/HNO
3
3. Quy trình xác định và cấp giấy không cùng chi trả: Mã số 503/HNO
503/HNO
4
4. Thanh quyết toán chi phí KCB BHYT: Mã số 504/HNO
504/HNO